Kinnisvarahaldus

Annamari võtab enda kanda kõik Teie hoone haldamisega seotud kohustused ja laseb Teil tegeleda oma põhitegevusega. Jagades omandatud teadmisi, jõuame koos parima tulemuseni.

Haldusteenuse tellimise vorm

Salvesta haldusteenuse tellimise vorm enda seadmesse, täida see ning vajadusel lisa täiendav dokumentatsioon.
Saada täidetud vorm koos dokumentatsiooniga Annamari e-maili aadressile: annamari@annamari.ee

Miks eelistada haldusfirmat ise haldamisele?

 • Vähenevad kulutused töötajatele: palk, värbamiskulud, koolituskulud, kaudsed tööjõukulud
 • Kaob vajadus soetada haldus- ja hooldustööde tegemiseks vajalikud töövahendid
 • Koos halduriga töötab Teie kinnisvara heaks oma ala spetsialistidest meeskond
 • Haldusele kuluv rahavoog on kuude lõikes stabiilne
 • Jäävad ära töötajate koondamiskulud
 • 24h hooldusabi on kiire ja efektiivne
 • Võimalus keskenduda oma põhitegevusele

Õigusabi

Annamari juristid aitavad Teid kõigis põhilistes tsiviilõiguse valdkondades, kuid oleme eriti tugevad kinnisvaraga ning ettevõtete tegevuse lõpetamisega seonduvas.

 • Konsultatsioonid ja dokumentide koostamine
 • Ettevõtete saneerimine
 • Ettevõtete likvideerimine
 • Võlausaldajate ja võlgniku esindamine pankrotimenetluses

Kinnisvara haldur

Tööde igapäevaseks koordineerimiseks on mõtekas määrata kinnisvara hoidma ja selle hea käekäigu eest seisma haldur ehk projektijuht. Halduri ülesanne on näha objekti kui terviku arengut, lahendada igapäevatoimingud ja kinnisvara võimalikult efektiivselt majandama panna.

Halduri tööülesanded on:

 • Kliendi kinnisvaraalane nõustamine
 • Sisekorraeeskirjade kehtestamine kokkuleppel kliendiga
 • Lepingute ja tehnilise dokumentatsiooni haldamine
 • Igapäevased haldustoimingud
 • Suhtlemine erinevate asutustega
 • Vähempakkumiste korraldamine
 • Alltöövõtjate töö koordineerimine ja kontroll
 • Suhtlemine rentnike ja elanikega
 • Rendikorraldus
 • Arvestite ja mõõtjate näitude kogumie
 • Makseteatiste koostamine ja väljastamine
 • Eelarvete, ülevaadete ja aruannete esitamine kliendile
 • Koosolekute kokkukutsumine ja protokollimine
 • Kliendi ühekordsete korralduste täitmine

Vajadusel konsulteerib haldur haldusfirma vastava ala spetsialistidega, juristiga, raamatupidamisega.

Kinnisvarahaldusteenuse sisu

Juhtimine ja nõustamine

 • Kuluartiklite analüüs
 • Ruumide kasutuse analüüs
 • Strateegiline plaan vara väärtuse hoidmiseks ja kasvatamiseks
 • Järelevalve ja aruandlus kinnisvara korrashoiu üle
 • Juriidiline nõustamine ja lepingud
 • Rentnike analüüs ja suhete hoidmine rentnikega
 • Finantsjuhtimine
 • Kriisijuhtimine

Töö rentnike ja elanikega

 • Pidev suhtlemine rentnikega ja elanikega, aruannete esitamine
 • Vabade pindade väljarentimine, rendilepingute ettevalmistamine
 • Ekspluatatsioonikulude jaotamine
 • Arvete ja makseteatiste koostamine ning väljastamine
 • Maksete õigeaegse tasumise jälminine
 • Võlgade sissenõudmine

Hooldus- ja remonttööde organiseerimine

 • Regulaarne hoone tehniline ülevaatus
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Elektrisüsteem
 • Side- ja häiresüsteemid
 • 24h avariiteenus
 • Prügikäitlemise eeskirja väljatöötamine ja jäätmete majandamise korraldamine
 • Vähempakkumiste korraldamine hankijate leidmiseks
 • Hoolduslepingute sõlmimine
 • Väiksemamahuliste remonttööde operatiivne organiseerimine
 • Mahukate ehitustööde maksumuse hindamine ja organiseerimine
 • Hankijate töö järelvalve

Raamatupidamine ja finantsjuhtimine

 • Raamatupidamissüsteemi loomine või täiendamine
 • Kontoplaani koostamine
 • Aruandlusperioodi eelarve koostamine ja selle täitmisaruande esitamine
 • Bilansi koostamine
 • Jooksev töö dokumentidega: sissetulevad ja väljaminevad arved, pangaoperatsioonide arvestus, palgaarvestus, põhivarade arvestus jne
 • Arveldamine rentnikega, hankijatega, maksude tasumine
 • Perioodiliste aruannete esitamine kliendile võlglaste jms kohta
 • Aseaduses sätestatud aruannete esitamine riigiorganitele jt organisatsioonidele
 • Raamatupidamisdokumentide arhiveerimine

Lepingualane nõustamine ja lepinguportfelli teenindamine

Haldur vaatab koos juristiga läbi kliendi olemasolevad lepingud ning kinnisvara hetkeseisu. Seejärel teeb Annamari töörühm kliendile vajadusel ettepaneku muuta või täiendada võimaluste piires olemasolevaid lepinguid. Vajalike lepingute puudumisel teeb haldur ettepaneku sõlmida teatud lepingud lisaks olemasolevatele. Protsessi tulemusena peavad lepingud kaitsma võimaluste piires maksimaalselt kliendi huve.

Hiljem vaatab haldur perioodiliselt lepingud üle ja vajadusel pikendab need. Haldur kontrollib lepingute täitmist.

 • Garantiilepingud
 • Kindlustuslepingud
 • Kommunaalteenuste (gaas, vesi, kanalisatsioon, elekter, side jt) lepingud
 • Hoolduslepingud (koristus- ja puhastustööd, turvateenistus, avariiteenused)
 • Reklaamilepingud

Kinnisvarahaldusteenus…

Korteriühistule

Iga inimene soovib, et maja, kus ta elab, oleks korras ja hästi hoitud. Samas peaks selleni jõudma minimaalsete kulutustega.

Korteriühistu juhatusel tuleb teha valik, kas majandada ühistut ise või osta teenus sisse. Kui ühistu liikmete seas on vastava ala professionaalid (ehitusala spetsialistid, juristid, finantsjuhid jt), võib olla otstarbekas ise ühistu hea käekäigu eest seista. Kuid ka sel juhul tekib küsimus, kas juhatusel ja ühistu liimetel jääb põhitöö kõrvalt piisavalt aega, et ühistu haldamisega tegeleda.

Harilikult on mõttekas ühistu juhatusel palgata haldusfirma. Viimane annab kvaliteetsema teenuse parema hinnaga ning laseb ühistu juhatuse liikmetel tegeleda oma põhitööga ning tunda rõõmu vabast ajast.

Annamari katab kõik ühistu haldamisega seotud tegevused. Ühistule määratud haldur lahendab kiirelt hoone haldamise ja hooldamisega seotud probleemid (koristus, prügivedu, remont, avarii jne), hoolitseb selle eest, et maksed oleksid õigeaekselt tasutud, suhtleb ühistu elanikega, et välja selgitada nende mured, kutsub kokku juhatuse ja esitab viimasele aruanded hetkeseisust ning ettepanekud edaspidiseks.

Annamari meekonda kuuluvad juristid, raamatupidajad ja konsultandid aitavad korras hoida ühistu paberipoole ja aitavad ühistu liikmetel seada pikemajalised plaanid.

Kinnisvarahaldusteenus…

Omanikule

Vara väljarentimine annab maksimaalse tulu kui sõlmitavad lepingud kaitsevad omaniku õigusi, rentnikega hoitakse pidevat kontakti ja jälgitakse, et vara seisukord ei halveneks.

Nagu teisteski ärivaldkondades, saab esitada küsimuse, kas otstarbekam on tegeleda antud küsimusega ise või osta teenus väljastpoolt. Meie kogemus näitab, et enamusel juhtudel on kinnisvara omanikul kasulikum osta teenus sisse.

Annamari võtab enda kanda kõik omaniku kinnisvara haldusega seotud juhtimisalase, finantsilise ja igapäevatöö tegevuse. Annamari ja vara omaniku vahelises lepingus määratakse kindlaks tulu suurus, mida omanik soovib vara rentnikelt saada. Perioodiliselt esitame omanikule aruanded seoses kinnisvara hoolduse, rentnike ja tulude-kuludega. Õigeaegselt vaatame üle Teie lepingud ja muudame ning pikendame need.